TỔ CHỨC HỆ THỐNG NHÂN VIÊN CÔNG TY UNIQUE:

Ông Nguyễn Minh Sơn: Giám đốc điều hành (MD)